Menu
Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Een werkende mantelzorger kan gebruikmaken van verschillende verlofregelingen. Elke werknemer heeft hier recht op, omdat het wettelijke regelingen zijn. Wel kunnen per cao afwijkende afspraken of voorwaarden staan. In dat geval gaat de cao boven de wettelijke regeling, ook als de cao nadeliger is.

Calamiteitenverlof
Dit verlof kan een werknemer opnemen als hij onverwacht direct vrij moet zijn. Bijvoorbeeld als een kind plotseling ziek wordt of als een familielid overlijdt. Het verlof duurt zo lang als nodig is om de eerste zaken te regelen. Soms is dat een paar uur, soms enkele dagen. De werknemer kan het verlof opnemen na overleg met de werkgever. De werkgever kan een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Het salaris wordt tijdens het verlof doorbetaald, tenzij dit in de cao anders is bepaald.

Het salaris wordt tijdens kortdurend zorgverlof voor 70% doorbetaald.

Kortdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof kan een werknemer opnemen voor de zorg voor een ziek kind of een zieke partner. Ook valt daar de zorg voor een geregistreerd partner of de partner met wie ongehuwd wordt samengewoond onder (evenals de kinderen van deze partners). Dit verlof mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren duren dat een werknemer per week werkt in een periode van twaalf maanden. Als iemand 24 uur per week werkt, dan heeft hij/zij dus recht op maximaal 48 uur verlof op jaarbasis. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten.

De werknemer kan het verlof opnemen na overleg met de werkgever. De werkgever kan het verlof alleen weigeren als de organisatie hierdoor in ernstige problemen zou komen. Het salaris wordt tijdens het verlof voor 70% doorbetaald.

Langdurend zorgverlof
Langdurend zorgverlof kan een werknemer opnemen als hij voor langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, ouder of iemand anders in de sociale omgeving. Per 12 maanden heeft een werknemer recht op maximaal zes keer het aantal uren dat deze persoon per week werkt. In overleg met de werkgever kunnen de verlofuren worden gespreid.

Langdurend zorgverlof vraagt de werknemer minstens twee weken voordat het verlof moet ingaan schriftelijk aan bij de werkgever. De werkgever mag om informatie vragen om te beoordelen of de werknemer recht heeft op verlof (bijvoorbeeld een doktersverklaring). De werkgever hoeft het salaris niet door te betalen over de uren dat het langdurend verlof geldt.

Langdurend zorgverlof kan een werknemer opnemen als hij voor langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, ouder of iemand anders in de sociale omgeving.

Flexibel werken
De Wet Flexibel Werken regelt de mogelijkheid voor werknemers om thuis of op gunstige tijden te werken. Tevens heeft de wet betrekking op het aanpassen van de arbeidsduur. De werkgever moet dit inwilligen tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. De werknemer moet minimaal 26 weken in dienst zijn bij de werkgever om een verzoek tot aanpassing te kunnen indienen. De wet is niet van toepassing op bedrijven met minder dan tien werknemers.

Kijk voor de voorwaarden op Rijksoverheid.nl

Goed om te weten voor werkende mantelzorgers:

  • Door daling van het inkomen, bijvoorbeeld door langdurend zorgverlof of een aanpassing van de arbeidsduur, komt een werknemer mogelijk in aanmerking voor (hogere) inkomensafhankelijke bijdragen of toeslagen van de Belastingdienst, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kindertoeslag.
  • In de periode dat een werknemer zorgverlof heeft, bouw deze vakantiedagen op.
  • Pensioenregelingen verschillen per bedrijf en per sector. Werknemers kunnen bij de werkgever informeren naar de gevolgen van verlofopname voor het pensioen.