Menu

Bespreken

Werknemers mogen trots zijn op de zorgtaken die ze uitvoeren. Toch maken lang niet alle mantelzorgers hun zorgsituatie bespreekbaar op het werk. Dit kan zijn uit angst voor onbegrip, omdat ze bang zijn niet dezelfde carrièrekansen te krijgen of omdat ze werk en privé gescheiden willen houden. Het voordeel van de situatie wel bespreekbaar maken met de leidinggevende en het team is dat hierdoor aandacht en begrip kan ontstaan. Vaak dient hulp zich vervolgens vanzelf aan.

42% van de mantelzorgers geeft aan dat hun leidinggevende niet op de hoogte is van de mantelzorg die ze bieden. 93% van de leidinggevenden geeft aan open te staan voor het gesprek. Als de situatie vervolgens bespreekbaar wordt gemaakt, leidt dat in 86% tot een goed resultaat.

‘Uit de enquête bleek dat iemand het niet goed durfde aan te geven uit angst dat de mantelzorgtaken misschien gevolgen zouden hebben voor de carrièrekansen of de inzetbaarheid. Dat is niet niks. We willen juist uitdragen dat mensen trots mogen zijn op het feit dat ze mantelzorger zijn.’
Marleen Groeneveld, HR-adviseur Takeda

Er zijn tal van manieren om mantelzorg bespreekbaar te maken. Een van de uitdagingen is dat een deel van de werknemers met (intensieve en/of langdurige) zorgtaken zichzelf niet als mantelzorger ziet. De manieren om mantelzorg onder de aandacht te brengen:

Korte enquêtes
Het uitzetten van een korte enquête levert diverse voordelen op. Als organisatie kun je op deze manier een beeld vormen van de mate waarin het thema leeft onder werknemers en waar hun behoeften liggen. Tegelijkertijd vergroot je via een vragenlijst de kennis en het bewustzijn van het thema en gaan mensen met elkaar in gesprek hierover.

Bekijk de handleiding van Werk&Mantelzorg voor het doen van onderzoek

‘Samen met Mezzo hebben we een enquête opgesteld en uitgezet. De enquête leverde ons veel informatie op, bijvoorbeeld dat het aantal mantelzorgers bij Takeda overeenkomt met het Nederlandse gemiddelde. We hebben een open bedrijfscultuur, maar toch gaf een enkeling aan het lastig te vinden erover te praten. Als ze dat eenmaal deden, waren ze wel tevreden over oplossingen die werden gezocht. Voor ons lag de uitdaging dus in het verlagen van de drempel.’
Marleen Groeneveld, HR-adviseur Takeda

Lunchbijeenkomst
Een lunchbijeenkomst is een laagdrempelige manier om het thema collectief onder de aandacht te brengen. Een presentatie of mantelzorgquiz kan helpen om mensen te informeren over het thema. Daarnaast kunnen werknemers met elkaar in gesprek gaan, bijvoorbeeld door middel van stellingen of gesprekskaartjes.

Wandeling
Tijdens een wandeling ontstaat veel gemakkelijker een persoonlijk gesprek. Werk&Mantelzorg ontwikkelde een wandelkaart voor de werkende mantelzorger en een voor de leidinggevende, waarop vier onderwerpen worden doorlopen.

Bekijk de wandelkaarten

Teamoverleg
Een teamoverleg is een goed moment om een specifiek thema, zoals werk en mantelzorg, aan de orde te stellen. Dit thema kan op een aantal manieren worden besproken:

Quiz
De ‘Petje op – Petje af’-quiz duurt ongeveer tien minuten en bevat vragen over het thema werk en mantelzorg. Door een petje (of ander object) op of af te zetten, laten de deelnemers weten of ze denken dat de stelling waar of niet waar is. Het is een speelse manier om kennis te maken met het thema en vormt een goede aanleiding om er vervolgens met elkaar over in gesprek te gaan. Aansluitend kan informatiemateriaal worden uitgereikt.

Mantelzorgcase
Door het behandelen van een mantelzorgcase raken mensen meer betrokken bij het thema. Het bespreken van een mantelzorgcase kan zowel in het werkoverleg van het managementteam plaatsvinden, als in een teamoverleg van een afdeling (bijvoorbeeld wanneer een leidinggevende van een operationele afdeling het onderwerp binnen zijn/haar afdeling bespreekbaar wil maken).

Tijdens een wandeling ontstaat veel gemakkelijker een persoonlijk gesprek.

Bijeenkomst voor mantelzorgers
Mantelzorgers zien zichzelf niet altijd als mantelzorger. Ook kunnen ze het moeilijk vinden om aan te geven dat ze mantelzorger zijn, grenzen te stellen, hulp te zoeken, enzovoorts. Om hen hierbij te ondersteunen kan een workshop worden gegeven door een medewerker van het Steunpunt Mantelzorg in de buurt of door stichting Werk&Mantelzorg.

Meer informatie over de workshop voor werkende mantelzorgers

‘Mensen kwamen er via de enquête achter dat ze zelf mantelzorger zijn. En we ontdekten daardoor ook dat we meer mantelzorgers in de organisatie hebben dan we dachten. Ook kregen we veel reacties van collega’s die blij waren dat er openbaar aandacht is voor dit thema. Het bespreekbaar maken is een belangrijk speerpunt. Daarom hebben we hierna vooral stappen gezet op het gebied van communicatie.’
Stephanie van Kats-Hoff, voorzitter ondernemingsraad Bristol-Myers Squibb

Intervisie carrousel
Hoe ga je met elkaar het goede gesprek aan? De intervisie carrousel geeft richtlijnen en input voor een open en eerlijk gesprek over het combineren van werk en mantelzorgtaken. De gesprekken hebben drie verschillende invalshoeken: Hoe gaat het op het werk, thuis en met jezelf?

Lees hier meer informatie over intervisie

De intervisie carrousel geeft richtlijnen en input voor een open en eerlijk gesprek over het combineren van werk en mantelzorgtaken.

Het Lagerhuis
Het Lagerhuisdebat is misschien wel de bekendste debatvorm. Zet twee rijen van stoelen tegenover elkaar. De ene kant is vóór de stelling; de andere kant tegen. Wie het woord wil, staat op. Spreken mag pas als de debatleider je het woord geeft. Per stelling duurt het debat ongeveer 10 minuten. Je kunt afsluiten met een woord van bezinning van Werk&Mantelzorg.

Bekijk alle voorbeeldstellingen