Menu

Beschrijven

Werknemers mogen trots zijn op de zorgtaken die ze uitvoeren. Toch maken lang niet alle mantelzorgers hun zorgsituatie bespreekbaar op het werk. Dit kan zijn uit angst voor onbegrip, omdat ze bang zijn niet dezelfde carrièrekansen te krijgen of omdat ze werk en privé gescheiden willen houden. Het voordeel van de situatie wel bespreekbaar maken met de leidinggevende en het team is dat hierdoor aandacht en begrip kan ontstaan. Vaak dient hulp zich vervolgens vanzelf aan.

Wet en regelgeving
Sommige regelingen voor mantelzorgers zijn opgenomen in de wet.

 • Verlofregelingen
  Hieronder vallen calamiteitenverlof en kort- en langdurend zorgverlof.
  Bekijk het overzicht wet & regelgeving

 • Flexibel werken
  De Wet Flexibel Werken regelt de mogelijkheid voor werknemers om thuis of op gunstige tijden te werken. Ook kan de werknemer op basis van deze wet verzoeken tot een aanpassing van de arbeidsduur. De werkgever moet dit inwilligen tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. De werknemer moet minimaal 26 weken in dienst zijn bij de werkgever om een verzoek tot aanpassing te kunnen indienen

Leidinggevenden (86%) en mantelzorgers (74%) zijn positief over het effect van flexibel werken op de werk-privé balans.

‘Het thuiswerken was een uitkomst. Mijn vriendin moest absolute bedrust houden, dus ik moest veel taken uitvoeren. Ook moest ik bijvoorbeeld de wc’s goed schoonhouden vanwege infectiegevaar. En ik wilde bij haar zijn als de verloskundige langskwam.‘
Jeroen van Kuijck, mantelzorger Amgen

Maatwerk

Organisaties kunnen specifieke faciliteiten en/of regelingen aanbieden.

 • Maatwerkoplossingen
  Deze komen tot stand doordat de leidinggevende en de mantelzorger samen het gesprek aangaan. Binnen heldere beleidskaders kan gezocht worden naar een oplossingsrichting.
  Voorbeelden van maatwerkoplossingen zijn:
  • Flexibele werktijden (bloktijden, deeltijd werken enzovoorts)
  • Thuiswerken
  • Overuren opsparen en opnemen bij onverwachte zorgsituaties
  • Mantelzorguren mogen schrijven
  • (Tijdelijk) een ander minder belastend takenpakket
  • (Omscholing naar) een andere functie
  • Contract aanpassen (minder uren werken)
 • Praktische afspraken
  Met concrete afspraken kunnen werkende mantelzorgers soms al erg geholpen zijn. Voorbeelden van praktische afspraken op het werk:
  • Gelegenheid om op het werk te bellen met thuis of met instanties.
  • Bereikbaar mogen zijn tijdens werktijd.
  • Mogelijkheid om afspraken met behandelaars tijdens werktijd te plannen.
  • Mogelijkheid om gebruik te maken van een mantelzorgmakelaar.
  • Tijdige aankondigingen als roosters veranderen, als overwerk noodzakelijk is of als trainingen/werkzaamheden plaatsvinden.
Met concrete afspraken kunnen werkende mantelzorgers soms al erg geholpen zijn.

Overige ondersteuningsmogelijkheden

 • Bedrijfsarts of arbodienst
  Het is belangrijk dat de arbodienst op de hoogte wordt gesteld van de activiteiten die de organisatie rondom het thema werk en mantelzorg ontplooit. Op deze manier kunnen zij de medewerkers beter ondersteunen. De Arbodienst dient bij voorkeur op de hoogte te zijn wie binnen de organisatie mantelzorger zijn.

 • Bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er
  De BMW binnen uw organisatie kunt u opleiden om mantelzorgers te ondersteunen, coachen enzovoorts, en dient bij voorkeur op de hoogte te zijn wie binnen de organisatie mantelzorger zijn.

 • Vertrouwenspersoon
  Bij de vertrouwenspersoon kunnen medewerkers hun verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

 • Ondersteuning door een vakbond
  Medewerkers die zijn aangesloten bij een vakbond, kunnen ook met de vakbond contact opnemen voor ondersteuning en advies over werk, inkomen en juridische vragen.

 • Lidmaatschap Mezzo
  Als organisatie kunt u de medewerkers die mantelzorger zijn een lidmaatschap op de landelijke mantelzorgorganisatie Mezzo aanbieden. U laat daarmee zien dat u het waardeert dat zij hun baan combineren met mantelzorg. Bovendien biedt het lidmaatschap hulp en ondersteuning. Leden kunnen bij Mezzo terecht voor informatie, advies en een luisterend oor. ‪‪Drie keer per jaar ontvangen zij het magazine “Mantelzorger”.
Bij de vertrouwenspersoon kunnen medewerkers hun verhaal kwijt.

Ondersteuning door de gemeente
Gemeenten hebben een belangrijke taak in de ondersteuning van mantelzorg. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hulp kan bestaan uit praktische ondersteuning, maar bijvoorbeeld ook uit het (tijdelijk) overdragen van de mantelzorgtaken. U kunt medewerkers op weg helpen in het aanbod via:

 • Mezzo
  Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Mezzo en haar 300 lokale en regionale lidorganisaties geven voorlichting en advies op maat aan mantelzorgers, zorgprofessionals en beleidsmakers. Mezzo organiseert bijeenkomsten en workshops, staat mantelzorgers met raad en daad bij en biedt informatie via website en in de media.
  https://www.mezzo.nl
  Mezzo Mantelzorglijn: 0900 - 2020496 (10ct/pm)
  mantelzorglijn@mezzo.nl

 • Steunpunt mantelzorg
  Mantelzorgers kunnen overal in het land terecht bij een lokale of regionale organisatie voor mantelzorgondersteuning. Zij geven informatie, advies en praktische steun, bieden een luisterend oor, kennen het aanbod van zorg- en hulpinstanties in de gemeente.
  Overzicht lidorganisaties Mezzo

 • Ondersteuning door een mantelzorgmakelaar
  Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën en de combinatie werk/mantelzorg. Doel is het terugdringen en voorkomen van overbelasting. Informatie, kortdurende ondersteuning en praktische oplossingen helpen mantelzorgers om langer te kunnen blijven zorgen.
  https://www.bmzm.nl


  ‘Het is aan te raden om snel de samenwerking te zoeken met Mezzo. Hun adviseurs hebben veel kennis en geven tips waar je zelf nooit aan zou hebben gedacht. Zo kun je snel een stappenplan klaar hebben. Het is daarbij handig om een stip op de horizon te hebben, bijvoorbeeld een maand of een kwartaal waarin je de erkenning binnen wilt hebben. Voor ons was dat de Dag van de Mantelzorg.’
  Edwin Ket, MT-lid Bristol-Myers Squibb